At-vejledningen oplyser om proceduren ved fastlæggelse af grænseværdier for stoffer og materialer. Vejledningen indeholder endvidere nærmere retningslinjer for, hvordan grænseværdier med udgangspunkt i arbejdsmiljøreglerne kan bruges ved en vurdering af de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold ved arbejde med stoffer og materialer samt ved vurdering af arbejdsorganisatoriske og tekniske foranstaltninger.

Den sundhedsmæssige dokumentation vurderes af et videnskabeligt kvalitetsudvalg. Det gælder dog ikke forslag, der bygger på vedtagne amerikanske og tyske grænsevær- dier samt anbefalinger fra EU, da disse som udgangspunkt ikke diskuteres.

Derudover stiller lovgivningen følgende krav:

  • Sundhedsskadelige eller eksplosive luftarter samt røg ,damp, stærk hede eller stank, som udvikler sig i enkelte arbejdsrum eller i dele af bedrifter, skal så vidt muligt fjernes på udviklingsstedet og hindres i at trænge ind i andre arbejdsrum.
  • Hvor sundhedsskadelig forurening af luften ikke kan undgås, skal der træffes en- hver mulig foranstaltning til beskyttelse af de ansatte.
  • Unødigpåvirkningfrafarligestofferogmaterialerskalundgås.Påvirkningfrastof- fer og materialer under arbejdet skal derfor nedbringes så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling. Fastsatte grænseværdier skal overhol- des.

Læs hele artiklen her: At-vejledning